เงื่อนไขกติกา

1. สมาชิกควรอ่านและศึกษา กฎ-กติกา ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการจะร่วมสนุกเดิมพัน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง โดยทีมงาน Vegasbet33 จะถือว่าท่านได้รับรู้ กฏ – กติกา ของเว็ปไซต์นั้นๆ ที่ท่านเดิมพันโดยสมบูรณ์แล้ว

2. สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกกับเราแล้ว ในการร่วมสนุกเดิมพันแต่ละเว็ปไซต์ ท่านควรจะต้องตรวจสอบรายการการบัญชีที่ท่านเดิมพันไปแล้ว (Bet List) ว่าถูกต้องหรือไม่อย่างสม่ำเสมอ และบันทึกหรือพิมพ์รายการที่ท่านเดิมพันเอามาเก็บไว้เป็นหลักฐานยืนยัน ในกรณีมีข้อผิดพลาด จะยึดหลักฐานนี้ในการตัดสิน

3. ทางทีมงาน Vegasbet33 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยน แปลงใดๆ จะมีการประกาศแจ้งบนหน้าเว็ปไซต์ Vegasbet33 ให้ทราบโดยทั้วกัน

4. สมาชิกทุกท่านควรจะต้องเก็บ ” รหัสลับ” “ username” และ “password” ของท่านไว้เป็นความลับ หากมีบุคคลอื่นใช้ “ username” และ “password” ของท่านในการเล่นเดิมพัน ทางเราจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นการเล่นเดิมพันที่ถูกต้อง และ ท่านต้องรับผิดชอบในผลของการเดิมพันนั้น (ท่านควรที่จะเปลี่ยน password ทันทีหลังจากที่ได้รับ password จากทางทีมงาน Vegasbet33 )

5. ถ้าหากเกิดความผิดพลาดในโอนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ที่เป็นโอนเงินผิดบัญชี เข้าไปในบัญชีของสมาชิกท่านอื่น ไม่ว่ายอดเงินการโอนนั้น จะขาดหรือเกิน สมาชิกเจ้าของบัญชีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทางทีมงาน Vegasbet33 ทราบโดยทันที มิฉะนั้นทางทีมงาน Vegasbet33 ขอสงวนสิทธิ ที่จะไม่คืนทุนเครดิตของท่านตามเหตุผลที่เห็นสมควร

6. ทางทีมงาน Vegasbet33 มีความประสงค์ที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในทางธุรกิจกับสมาชิกทุกท่าน แต่อย่างไรก็ตาม ทีมงาน Vegasbet33 จะขอสงวนสิทธิในการปิดบัญชีกับสมาชิกบางท่าน ที่ทำผิดเงื่อนไขข้อตกลง ในส่วนยอดที่ยังมีการวางเดิมพันอยู่ทางเราก็จะจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ท่านสมาชิก

7. กฎ-กติกา ที่อยู่บนหน้าเว็ปไซต์เดิมพันต่างๆ ที่ท่านใช้บริการ หากในกรณีที่มีความหมายคลุมเครือ จะถือใช้ฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักไว้อ้างอิง ส่วนฉบับที่แปลเป็นภาษาอื่น ๆ นั้น ทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกเท่านั้น

8. การตัดสินของทีมงาน Vegasbet33 ถือเป็นที่สิ้นสุด

Open